Rickandie » Specials » Regelingen

Noodzakelijk voor een deugdelijke samenleving

Regelingen zijn er in duizenden soorten voor eveneens duizenden situaties. Dagelijks hebben we met een groot aantal daarvan te maken. Gelukkig hoeven we daar niet altijd een boekwerk op na te slaan om ons een bepaalde regeling te realiseren. Van kinds af aan sluipen talrijke regelingen ons geheugen binnen en dat houdt eigenlijk nooit op.

Veiligheid en milieu

Veel regelingen zijn gebaseerd op het handhaven van veiligheid zoals regelingen met betrekking tot het verkeer, omgaan met materialen, gereedschappen en machines. Ook bestaan er steeds meer regels die het milieu betreffen zoals het al dan niet langer gebruiken van bepaalde stoffen of het omgaan met die stoffen als asbest en het terugdringen van de uitstoot van bepaalde stoffen. Een voorbeeld van een stof die niet meer gebruikt mag worden is DDT wat ook in een regeling is vastgelegd. De laatste jaren is ook het gebruik van hout in de bouwindustrie aan strengere regels gebonden.

Sportregels

Andere regelingen hebben we met elkaar afgesproken om sportieve activiteiten in goede banen te leiden. Elke sport kent zijn eigen regelingen die soms aangepast worden vanwege nieuwe inzichten of om dingen nog beter te laten verlopen.

Regels voor bescherming van mens en goederen

Voor het beschermen van mensen gelden ook talrijke regels die dikwijls met de gezondheid te maken hebben. Zo bestaat er regelgeving voor het maximaal toegestane aantal decibellen voor het produceren van geluid. Weer een ander soort regelingen heeft betrekking op bescherming van onroerende goederen en met name monumenten en erfgoederen die beschermd moeten worden zodat ook generaties na ons ervan kunnen genieten.

Regels en de overheid

Een organisatie die dagelijks bezig is met regelingen is de overheid. Naast regelgeving op diverse vlakken hebben bij de overheid vooral regelingen met betrekking tot werken en uitkeringen enz. veel aandacht en zijn vaak politiek gebonden waarbij populistische uitspraken lang niet altijd waargemaakt kunnen worden.

Verkeersregels, jong geleerd is oud gedaan

Maar dagelijks worden we misschien wel het meest geconfronteerd met regelingen die betrekking hebben op het verkeer. Het verkeer is voor de meeste mensen ook een onderwerp dat al in de jeugd tot het eerste diploma heeft geleid tenzij er een zwemdiploma aan is voorafgegaan. Aandacht aan de regelingen die met het verkeer te maken hebben kan ook niet vroeg genoeg beginnen omdat in het steeds drukker wordende verkeer kinderen al jong gevaarlijke situaties moeten kunnen herkennen.

Regels en overtredingen

Gelukkig hebben zeer velen met een bepaald soort regelingen nooit of slechts zelden te maken. Regelingen op het gebied van verkeerd gedrag blijven tot de meesten wel beperkt tot om de zoveel jaren een bekeuring voor een kilometer of tien te hard te rijden. Naar verhouding slechts een beperkt aantal mensen wordt geconfronteerd met regelingen die betrekking hebben op zwaardere delicten.

DDT effectief maar verboden bestrijdingsmiddel

DDT (DichloorDifenylTrichloorethaan) is een moeilijk afbreekbare insecticide. Een insecticide is een bestrijdingsmiddel ter verdelging van insecten. Het middel is overigens sinds 1973 in ons land verb…

Computers recyclen en de regels daarvoor

Computers worden lang niet altijd afgedankt omdat ze stuk zijn, maar heel vaak omdat nieuwe apparaten meer mogelijkheden hebben. Het afdanken van computers is aan regels gebonden. Op dit gebied bestaa…

Wajongers en de regelingen

Een Wajonger zit niet thuis met een minimale uitkering, maar zet zich in voor de maatschappij, met een aantrekkelijk financieel voordeel ten opzichte van een uitkering. Werkgevers hadden voorheen de n…
Diefstal een strafrechtelijk delict

Diefstal een strafrechtelijk delict

De officiële omschrijving van diefstal is het eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom op een onrechtmatige wijze. Als zodanig is diefstal een strafrechtelijk delict. Diefstallen kunnen worde…
Monumenten en hun bescherming

Monumenten en hun bescherming

Volgens de monumentenwet van 1988 is een monument: “Een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, we…

Geluid en regelgeving, niet alleen kwestie van decibellen

Geluiden werden eeuwenlang zonder problemen als passend in hun omgeving geaccepteerd. Zelfs bij de opkomst van de industrialisering en het lawaai van machines dat daarmee gepaard ging leek het voor de…
Asbest en de longziekten asbestose en mesothelioom

Asbest en de longziekten asbestose en mesothelioom

Twee zeer ernstige ziekten die veroorzaakt worden door het inademen van asbeststof zijn asbestose en mesothelioom. Asbestose is een vorm van stoflong en mesothelioom is een vorm van longkanker. Tegen…
Gepubliceerd door Rickandie op 15-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.