Rickandie » Specials » Woonzorg

Wonen en zorg voor ouderen

De zorg voor ouderen vindt al eeuwenlang voor een groot deel plaats in speciale centra. Vanaf de middeleeuwen was de zorg voor ouderen vooral een taak van geestelijken naast de verzorging van zieken en gebrekkigen. Later werd die zorg overgenomen door niet geestelijken.

Veel benamingen voor woonvorm met zorg voor ouderen

Vroeger was er sprake van armenhuis, bejaardenhofje, diaconiehuis, gasthuis oudemannenhuis, rusthuis, vrouwenhuis en later kwamen namen voor als aanleunwoning, bejaardentehuis, bejaardenhome, rusthuis, rustoord, serviceflat, verzorgingscentrum of woonzorgcentrum. Wat de benaming betreft is sinds 2008 woonzorgcomplex of woonzorgcentrum de officiële benaming.

Verschil in zorgbehoefte

In die centra wonen ouderen tijdelijk of definitief die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen en verzorging en verpleging nodig hebben. Daarnaast is er voor ouderen die meer zorg nodig hebben het verzorgingscentrum. Een middenweg tussen thuis wonen en een verzorgingshuis is een zogenaamde geclusterde woonomgeving. Bij een geclusterde woonomgeving blijven de ouderen zelfstandig wonen maar kunnen terugvallen op thuiszorg. Een dergelijke huisvesting kan ook gekoppeld zijn aan een verzorgingshuis of andere instelling.

Privacy en comfort

Sinds de zorg in de middeleeuwen door de geestelijken is er veel veranderd. Van enige privacy was destijds geen sprake. Ook al bieden de woonvormen tegenwoordig minder privacy dan voorheen, het zelfstandig wonen, zijn de verschillen met de middeleeuwen enorm groot. Zeker ook op het gebied van comfort. Maar toch is er een trend gaande om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zorg aan huis te bieden en komt sluiting van wooncentra voor ouderen voor.

Woonzorg Nederland

Een organisatie die de belangen behartigt van ouderen met betrekking tot wonen en zorg is Woonzorg Nederland die in 1996 ontstaan is uit een fusie tussen de NCHB (Nederlandse Centrale voor de Huisvesting van Bejaarden) en de HBB (Humanistische Bouwstichting voor Bejaardenhuisvesting). Daarna fuseerde Woonzorg Nederland in 2000 met de LKBB (Landelijke Katholieke Bouwcorporatie voor Bejaardenoorden). Weer acht jaar later ontstond een personele verbondenheid met Espria waarin de zorgorganisaties Evean Groep en Stichting Philadelphia Zorg zijn opgegaan welke laatste organisatie het samenwerkingsverband in 2009 echter weer verliet.

Pestgedrag door ouderen in verzorgingshuizen

Een op de vijf ouderen in verzorgingshuizen wordt gepest. Hoe ouder hoe wijzer is dus niet altijd van toepassing. Ouderen vertonen wat pesten betreft hetzelfde gedrag met ongeveer hetzelfde percentage…
Armenzorg in vroeger eeuwen

Armenzorg in vroeger eeuwen

In vroeger eeuwen is er een lange periode geweest dat een groot deel van de bevolking uit de steden zeer arm was. Mannen moesten van jongs af aan hard werken voor een zeer karig loon. Vooral in de win…
Hofje vroeger als oudedagsvoorziening

Hofje vroeger als oudedagsvoorziening

Een hofje bestaat uit een binnenpleintje met daar omheen een aantal gelijkvormige huisjes. De meeste hofjes zijn liefdadigheidshofjes die gebouwd werden in de dertiende tot de negentiende eeuw en ware…
Gasthuis en ouderenzorg door de eeuwen heen

Gasthuis en ouderenzorg door de eeuwen heen

Een gasthuis was een soort verpleeghuis voor zieken en gebrekkige bejaarden dat vanaf de middeleeuwen bestond. Gasthuizen werden aanvankelijk gesticht door bisschoppen en bij kloosters gebouwd met als…

Gasthuizen en hofjes in Groningen

In 816 gaf paus Stefanus V opdracht aan alle bisschoppen dat zij in hun bisdom voor de hulpbehoevende medemens een armenhuis moesten stichten. Eeuwen later namen vrome particulieren het verzorgen van…
Kwetsbare ouderen en veranderende zorgverlening

Kwetsbare ouderen en veranderende zorgverlening

Heel veel ouderen voelen zich gezond en gelukkig. Een kleine groep is volledig afhankelijk van zorg en ondersteuning. Daartussen bevindt zich een groep van kwetsbare ouderen die op het eerste gezicht…
Kwetsbare ouderen en hun woonomgeving

Kwetsbare ouderen en hun woonomgeving

Voor de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen is niet alleen hun persoonlijke situatie en sociale omgeving bepalend maar ook de woonomgeving. Vooral is dat het geval als de leefwereld zich door allerl…
Gepubliceerd door Rickandie op 21-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.