Rickandie » Specials » Overheid

Drager van gezag en maker en uitvoerder van wetten

De overheid heeft een belangrijke rol in de samenleving met zeer veel uiteenlopende taken en functies welke zich kenmerken naargelang de functies: arbitrerend, ordenend, presterend en sturend.

Onderdelen taken en functies

Die taken en functies kent een groot aantal onderdelen die door talrijke organisaties en instanties worden behartigd. Tot die taken en functies behoren:
 • Besluitvorming
 • Bevorderen of ontmoedigen van bepaald gedrag
 • Coördineren van maatschappelijke activiteiten
 • Handhaven van de orde
 • Oplossen van problemen
 • Rechtvaardige inkomstenverdeling
 • Regelen van betrekkingen
 • Reguleren van de markt
 • Sturing van de maatschappelijke ontwikkeling
 • Uitvoering van het beleid
 • Verrichten van taken die door anderen onvoldoende worden verricht
 • Voortbrengen van goederen en diensten

Onderzoeksinstanties

Om die functies goed te kunnen verrichten is een zeer belangrijke taak van de overheid het verrichten van onderzoek. Daarvoor kent de overheid een aantal instanties zoals:
 • CPB (Centraal Planbureau)
 • KAPS (Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector)
 • PBL (Planbureau voor de Leefomgeving)
 • SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)
 • WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)
 • WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

Wet- en Regelgeving

De resultaten van alle onderzoeken zijn een prima hulpmiddel om te komen tot Wet- en Regelgeving door de verschillende bestuurslagen zoals de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Voor het vaststellen van Wet- en Regelgeving wordt gebruik gemaakt van adviezen van een groot aantal adviesraden, adviescolleges, commissie en andere raden zoals de SER (Sociaal Economische Raad). Bij de uitvoering van de besluitvorming van de overheid wordt gewerkt met talrijke op schrift gestelde zaken zoals:
 • Verdragen
 • Algemene Maatregelen van Bestuur
 • Beleidsregels Rijksdienst
 • Circulaires Rijksdienst
 • Koninklijke Besluiten
 • Ministeriële regelingen
 • Regelingen zelfstandige bestuursorganen
 • Regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf
 • Reglementen van de Staten-Generaal
 • Wetten

Vergunningen

Tevens speelt bij de uitvoering van de besluitvorming het verlenen van vergunningen op veel gebieden een rol op de terreinen:
Algemeen Plaatselijke Verordening
 • Bouwen
 • Milieu
 • Natuurbescherming

Informatie

Uiteraard is het ook een belangrijke taak van de overheid om de bevolking goed te informeren waarvoor verschillende mogelijkheden bestaan zoals publicatie in:
 • Gemeentebladen
 • Parlementaire documenten
 • Staatsblad
 • Staatscourant
 • Tractatenbladen
 • Waterschapsbladen
Publicatie op die wijze omvat alle officiële bekendmakingen van de overheid en de Handelingen en Kamerstukken van de Eerste en Tweede Kamer.
Archeologie, successen en taak gemeenten

Archeologie, successen en taak gemeenten

In een bouwput in het Brabantse Mierlo is een Karolingisch grafveld blootgelegd. Er werd vermoed dat er op de hoek van de Bisschop van Mierlostraat en de Heer van Scherpenzeelweg op zijn minst sporen…

Spookburgers en miljoenen fraude

Een spookburger is een inwoner waarvan het adres onbekend is. Nederland telt enkele honderdduizenden spookburgers. Veel spookburgers gebruiken hun onzichtbaarheid om te frauderen zonder gepakt te kunn…
Monumenten en hun bescherming

Monumenten en hun bescherming

Volgens de monumentenwet van 1988 is een monument: “Een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, we…

Overheid stimuleert veilige binnenvaart

De binnenvaart, met vaarwegen als rivieren, kanalen en bevaarbare meren, stoot beduidend minder CO2 uit dan vrachtagens. Tevens gebeuren er zeer weinig ongelukken in de binnenvaart. Mede om die redene…

Arbocatalogus en veilig en gezond werken

De wetgever heeft er in 2007 voor gekozen om een belangrijke verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers neer te leggen waar het betreft veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers mogen v…

Arbocatalogi en streven naar meer

De arbocatalogus is een belangrijk document met betrekking tot de ambitie naar veilig en gezond werken. Een Arbocatalogus bevat oplossingen waarmee werkgevers kunnen zorgen voor een veilige en gezonde…

Veilig werken en arbeidsmiddelen

Veilig werken is van een aantal dingen afhankelijk. Wellicht is het gedrag van de werker zelf hierbij het belangrijkst. Arbeidsmiddelen als machines en apparatuur kunnen op zich veilig zijn maar als e…

Ziektebestrijding door Rijksvaccinatieprogramma

Ingeënt worden is voor de meeste mensen en zeker voor kinderen geen prettige gebeurtenis. Velen schrikken terug voor de prik op zich. Maar die schrik wordt meer gevoed door de angst voor de pijn die z…
Gepubliceerd door Rickandie op 16-03-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • Overheid.nl
 • Wikipedia