Rickandie » Specials » Gezondheidsbeleid

Beschermen en bevorderen van gezondheid

Gezondheidsbeleid heeft als doel om de gezondheid te beschermen en te bevorderen. Op de gezondheid hebben de leefstijl en de fysieke en sociale omgeving grote invloed. Bij het bepalen van het beleid moeten gebieden meespelen als arbeid, onderwijs, ruimtelijke ordening en veiligheid.

Samenwerkingsverband voor Gezondheidsmonitor

Voor het maken van een goed beleid is het noodzakelijk dat er een beeld bestaat van de bestaande gezondheidssituatie. Eventuele beleidsverbeteringen en aanpassingen moeten daarop worden afgestemd en aangepaste doelstellingen worden geformuleerd. Enkele overheidsinstanties hebben gezamenlijke afspraken gemaakt ten aanzien van een Gezondheidsmonitor. Die monitor bestaat uit het per categorie bijhouden van alle gezondheidsgegevens. De categorieën zijn kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De samenwerkende instanties zijn alle GGD’en, het CBS en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Beleid ten aanzien van vaccinaties

Bestaand beleid wat zijn nut reeds heeft bewezen kan natuurlijk gewoon gecontinueerd worden of daar waar nodig worden ingevoerd. In dit verband heeft onder meer het Rijksvaccinatieprogramma bewezen dat reeds door op jonge leeftijd te beginnen met aan de gezondheid te werken veel ongewenste ziekteverschijnselen later voorkomen kunnen worden. Hoewel niet iedereen overtuigd is van het nut van dit programma is de algemene mening toch dat dit rijksbeleid een goed beleid is.

Samenwerkingsverband voor Nationaal Gezondheidsplan

Gezondheidsbeleid is vooral gebaseerd op een gezonde levensstijl die in elk geval voldoende beweging inhoudt. Op dat gebied bestaat ook een landelijk beleid in de vorm van een Nationaal Gezondheidsplan. In dit plan zijn normen opgesteld ten aanzien van het bewegen. Die normen zijn opgesteld door het NOC*NSF, het RIVM, TNO en een viertal universiteiten.

Gezondheidsachterstanden

Ondanks een uitgebreid beleid vanuit overheidswegen komen nog steeds gezondheidsachterstanden voor. Vaak kunnen die worden geconstateerd in combinatie met andere achterstanden zoals een laag opleidingsniveau, laag inkomen, werkloosheid, ongunstige woonomstandigheden of werkomstandigheden en een ongezonde leefstijl.

Gezondheidsbeleid voor werksituatie

Naast gezondheidsbeleid dat voor iedereen geldt bestaat er ook beleid dat zich puur richt op de werksituatie. Voor een groot deel wordt dat beleid bepaald door de overheid. Zowel werkgevers als werknemers moeten zich daar aan houden. Een gezonde leefstijl van de werknemers komt het bedrijf of instelling waar de werknemers deel van uitmaken zeker ten goede. Daar waar in de privésfeer van werknemers een gezonde leefstijl moeilijk door het bedrijf te beïnvloeden is hebben werknemers een eigen verantwoordelijkheid. Bedrijven kunnen daarbij echter stimuleren en faciliteiten bieden.

Regelgeving aanhouden

Door goede regelgeving ten opzichte van de werksituatie kan veel worden bereikt. Dat het van bovenaf opleggen van regelingen niet altijd in dank wordt afgenomen mag de werkgever er niet van weerhouden zijn verantwoordelijkheid te nemen. Beter is uiteraard als de werknemer ook overtuigd is van het belang van een goede regelgeving en zich daar zonder tegenspraak of tegenwerking aan houdt.

Goede gezondheid voor langer werken

Met het gezegde: “Voorkomen is beter dan genezen”, kunnen beleidsmaatregelen het best gebaseerd zijn op preventie en mag niet pas actie worden ondernomen als het eigenlijk al te laat is en een werknemer al uitgevallen is. Overigens is het ook zo dat een gezonde werknemer minder uitvalt wat ook gunstig is voor de werkgever en gezonde werknemers zijn goed voor het imago van het bedrijf. Met het vooruitzicht dat iedereen langer zal werken dan voorheen is een goede gezondheid ook van groot belang.

Licht in huis door de eeuwen heen

In de middeleeuwen hadden de huizen dikwijls glas-in-lood ramen waarbij de glasruitjes een heel klein formaat hadden. De glastechnieken waren toen nog niet zodanig ontwikkeld dat grotere glasoppervlak…

Ziektebestrijding door Rijksvaccinatieprogramma

Ingeënt worden is voor de meeste mensen en zeker voor kinderen geen prettige gebeurtenis. Velen schrikken terug voor de prik op zich. Maar die schrik wordt meer gevoed door de angst voor de pijn die z…

Gezondheidsmonitor als uitgangspunt voor gezondheidsbeleid

Een gezondheidsmonitor is een verzameling van gegevens over de gezondheid en leefstijl van de inwoners van een bepaald gebied. In die monitor worden gegevens opgenomen van pasgeborenen tot en met de o…
Beroepsziekten en het beleid

Beroepsziekten en het beleid

Hoewel er verschillende definities voor bestaan wordt onder beroepsziekten algemeen aangenomen dat dit, zoals de term al aangeeft, ziekten zijn die ontstaan zijn door het uitoefenen van een bepaald be…
Gepubliceerd door Rickandie op 26-04-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Loketgezondleven.nl
  • Nationaalkompas.nl